Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2020

Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2020

Loại
Filters Sort
MODEL
GIÁ
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.790.0007.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.750.0007.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.840.0008.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
12.490.00014.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.690.00017.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.090.0009.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.490.00011.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.840.00010.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.090.00012.690.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.340.00012.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.640.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
8.890.0009.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
10.090.00011.450.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
16.150.00018.600.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
19.090.00021.650.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.740.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.340.00016.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
16.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
18.150.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
21.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
27.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
16.490.00017.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.590.00021.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
21.690.00022.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
19.690.00021.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.490.00022.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
22.990.00024.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
27.690.00029.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
30.890.00032.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
35.850.00038.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.490.00024.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
29.950.00031.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
34.590.00036.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
34.590.00036.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
20.450.00021.090.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
19.950.00021.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.290.00024.290.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.090.00024.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
27.350.00028.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
34.850.00036.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
39.590.00042.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
17.950.00019.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
27.350.00028.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
13.190.00014.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.390.00017.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
17.590.00019.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
15.090.00017.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
22.290.00024.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
21.190.00023.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
32.590.00034.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
30000Btu
Inverter
24.090.00026.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
38000Btu
Inverter
35.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
93000Btu
Inverter
69.550.00074.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
4.590.0004.850.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
5.190.0005.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
5.850.0006.250.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
6.490.0007.100.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
4.190.0004.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
4.790.0005.200.000
Điều hòa LG
2 chiều
15000Btu
Inverter
5.090.0005.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
5.350.0005.800.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
5.890.0006.400.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.550.0006.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
6.790.0007.200.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
7.950.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
8.490.0009.200.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
6.490.0007.100.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
6.890.0007.600.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
7.990.0008.800.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.190.0007.600.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.990.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
8.890.0009.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
9.250.0009.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
6.290.0006.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
7.390.0008.100.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
7.690.0008.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
8.690.0009.600.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.690.0007.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.790.0008.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
10.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
10.990.000

0971.979.348