Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2020

This is custom heading element

Loại
Filters Sort results
Reset Apply
MODEL
GIÁ
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
12.690.00014.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.040.00017.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.850.00011.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.990.00013.690.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
14.930.00016.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
18.390.00023.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
12.430.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
10.090.00011.450.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
16.790.00018.600.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
19.190.00021.650.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
9.690.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
11.190.00012.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
16.150.00016.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
17.890.00018.150.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.990.00021.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
27.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
24.990.00026.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
27.150.00029.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
22.150.00022.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
25.050.00026.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
29.850.00030.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
33.450.00035.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
38.450.00039.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
24.350.00025.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
28.550.00030.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
36.190.00038.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
40.090.00042.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
14.590.00015.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
16.850.00017.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
19.190.00020.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
17.690.00018.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
24.490.00025.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
24.730.00026.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
35.890.00037.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
30000Btu
Inverter
28.550.00029.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
38000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
93000Btu
Inverter
77.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
5.050.0005.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
5.850.0006.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
6.550.0006.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
7.330.0007.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
5.050.0005.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
5.790.0005.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
15000Btu
Inverter
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
6.490.0006.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
7.250.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.430.0008.200.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.730.0008.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
9.130.00010.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
9.730.00011.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
8.090.0008.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
8.590.0009.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
10.150.00010.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.790.0008.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
8.490.0009.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
9.390.00010.900.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
10.350.00012.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
9.650.00010.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
10.350.00011.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
11.250.00012.500.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
12.150.00014.500.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
8.590.00010.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.390.00011.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter