Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2019

Bảng báo giá điều hòa LG mới nhất 2019

Loại
Filters Sort
MODEL
GIÁ
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.750.0007.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.690.0007.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.850.0008.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
12.690.00014.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
15.750.00017.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.090.0009.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.490.00011.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.950.00010.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.250.00012.690.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
9.650.00012.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
10.950.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
8.790.0009.900.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
9.990.00011.450.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
16.150.00018.600.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
19.090.00021.650.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
10.950.00014.790.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
12.750.00016.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
16.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
18.150.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
21.390.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
27.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
16.490.00017.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.590.00021.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
21.790.00022.950.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
20.850.00022.190.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
21.150.00022.190.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.790.00025.550.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
24.590.00029.050.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
31.950.00032.550.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
36.990.00037.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.250.00024.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
30.650.00031.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
35.490.00036.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
35.490.00036.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Không Inverter
20.450.00021.090.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Không Inverter
23.950.00024.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.290.00024.290.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
23.690.00024.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
28.150.00028.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
35.950.00036.550.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
41.450.00042.050.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Không Inverter
21.490.00021.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
28000Btu
Inverter
27.350.00028.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
37.990.00039.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
13.890.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
16.150.000
Điều hòa LG
1 chiều
30000Btu
Inverter
18.390.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
17.050.000
Điều hòa LG
1 chiều
36000Btu
Inverter
23.550.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
23.850.000
Điều hòa LG
1 chiều
48000Btu
Inverter
34.350.000
Điều hòa LG
2 chiều
30000Btu
Inverter
27.050.000
Điều hòa LG
2 chiều
38000Btu
Inverter
35.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
93000Btu
Inverter
69.990.00074.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
4.850.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
5.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
6.190.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
6.890.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
5.050.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
5.750.000
Điều hòa LG
2 chiều
15000Btu
Inverter
6.190.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
6.490.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
7.190.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.990.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.290.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
8.540.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
9.090.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.450.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
7.890.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
9.190.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
7.590.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
8.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
9.350.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
9.850.000
Điều hòa LG
2 chiều
9000Btu
Inverter
7.650.000
Điều hòa LG
2 chiều
12000Btu
Inverter
8.490.000
Điều hòa LG
2 chiều
18000Btu
Inverter
9.350.000
Điều hòa LG
2 chiều
24000Btu
Inverter
10.190.000
Điều hòa LG
1 chiều
9000Btu
Inverter
6.690.0007.450.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
7.850.0008.750.000
Điều hòa LG
1 chiều
12000Btu
Inverter
9.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
18000Btu
Inverter
10.490.000
Điều hòa LG
1 chiều
24000Btu
Inverter
10.990.000

0971.979.348